Názov projektu:Priemyselné výskumno-vývojové centrum „AcuEnergy“
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – v zastúpení Výskumná agentúra
Prijímateľ:ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o. , Gen. M.R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín
Výzva:OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier
Operačný program:Výskum a inovácie
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Investičná priorita:1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel.
Špecifický cieľ:1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Schéma pomoci:Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)
Kód projektu v ITMS2014+ :313011B673
Trvanie projektu:07/2017 – 06/2023
Výška celkových oprávnených výdavkov:7 336 515,80 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku:6 681 947,90 EUR

Stručný popis projektu

Projekt je zameraný na vybudovanie Priemyselného výskumno-vývojového centra „AcuEnergy“. Nadväzuje na predošlú spoluprácu žiadateľa a partnera 1, výsledkom ktorej boli podané prihlášky a schválené úžitkové vzory v oblasti uskladňovania a odoberania tepelnej energie. V nadväznosti na tieto aktivity cieľom projektu je rozvoj VaI v oblasti uskladňovania a odoberania tepelnej energie z geologického podložia pomocou inovatívnej technológie – energetickej ihly. To prispeje k udržateľnej energetike a energetickej nezávislosti. Sekundárnym cieľom bude prepojenie domáceho a medzinárodného výskumu v rámci projektov Horizont 2020. V aktivite 1 budú realizované merania s cieľom získať termofyzikálne vlastnosti hornín, v aktivite 2 bude výskum zameraný na oblasť transportovania tepelnej energie do geologického podložia prostredníctvom energetickej ihly, aktivita 3 bude zameraná na výskum energetických vlastností geologického podložia a vplyvu geologického podložia na degradáciu konštrukčných materiálov energetických ihiel. Miesta realizácie projektu budú Žilinský a Trenčiansky kraj. Výsledky projektu umožnia zaviesť efektívnu technológiu pomocou uskladnenia tepla pre zabezpečenie elektrickej a tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov s minimálnym CO2. Ukazovateľom bude modernizácia infraštruktúry, podpora existujúcich a nových výskumných pracovníkov, patentové prihlášky a publikácie. Realizácia bude pomocou spolupráce VaV inštitúcie a podniku.

Aktivita 1 – Výskum možností uskladnenia tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov do geologického podložia (základný výskum – žiadateľ – ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o.)

Aktivita 2 – Výskum v oblasti technologických zariadení – energetických ihiel (priemyselný výskum – žiadateľ – ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o.)

Aktivita 3 – Výskum energetických vlastností geologického podložia za účelom akumulácie tepelnej energie prostredníctvom energetických ihiel a výskum vplyvu geologického podložia na degradáciu konštrukčných materiálov energetických ihiel (nezávislý výskum – partner – Žilinská univerzita v Žiline)

Kontakt

Prijímateľ (ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o.):Ing. Vladimír Lukáč, lukac (at) etop.sk, +421 908 707 719
Partner (Žilinská univerzita v Žiline):Ing. Štefan Šedivý, PhD., stefan.sedivy (at) rc.uniza.sk, +421 41 513 5861

Výzva na predkladanie ponúk.