VOP pre dodávku fotovoltických zariadení

 (účinné od 1. 6. 2013)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo uzatvorenej medzi spoločnosťou ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o. a inou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej predmetom je dodanie a montáž fotovoltických zariadení (ďalej len „zmluva o dielo“) a obsahujú podrobnú úpravu vzájomných práv a povinností medzi zmluvnými stranami.

2. V prípade ak si zmluvné strany na základe vzájomnej dohody písomne upravia práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP, majú takéto odchylné dojednania prednosť pred znením VOP.

3. Zmeny VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.

4. Zmluvné strany súhlasia, že ich právny vzťah založený zmluvou o dielo v zmysle týchto VOP sa bude, bez ohľadu na povahu účastníkov právneho vzťahu, spravovať Obchodným zákonníkom.

5. Podpisom a zaslaním písomnej objednávky diela zo strany objednávateľa sa má za to, že objednávateľ je oboznámený s obsahom týchto VOP, súhlasí s ním a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti vo VOP zakotvené.

Článok II. Uzatvorenie zmluvy

1. Zmluva o dielo vzniká v momente podpísania písomnej objednávky oboma zmluvnými stranami. Zmluvou o dielo sa spoločnosť ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o ako zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo špecifikované v objednávke a jej prílohách a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2. Objednávku je potrebné zaslať zhotoviteľovi v písomnej forme a objednávateľom resp. jeho štatutárnym zástupcom riadne podpísanú. Až akceptáciou objednávky zhotoviteľom a jej následným podpisom zástupcu zhotoviteľa sa Zmluva o dielo uzatvorená na základe objednávky považuje za riadne uzatvorenú.

3. Písomná objednávka musí obsahovať najmä tieto náležitosti: určenie zmluvných strán, presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru, termín a miesto dodania tovaru, cenu a spôsob jej platenia, dátum a podpis oboch zmluvných strán.

Článok III. Predmet zmluvy o dielo

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe objednávky objednávateľa riadne a včas vykonať a dodať pre objednávateľa dielo, ktoré je špecifikované v písomnej objednávke a jej prílohách a ktorého predmetom je dodanie a montáž fotovoltických zariadení (ďalej len „dielo“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela alebo jeho časti tretiu osobu (subdodávateľa). Pri vykonávaní diela treťou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené na základe objednávky bude vyhovovať technickým a právnym normám platným na území Slovenskej republiky, pri zhotovovaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi normami na území Slovenskej republiky.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť materiál potrebný k realizácii diela a všetky súčasti diela a technológie.

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi dokumentáciu potrebnú na riadne splnenie záväzku zhotoviteľa. Ide najmä o dokumentáciu, ktorú nie je schopný zhotoviteľ zaobstarať bez spolupôsobenia objednávateľa.

6. Objednávateľ je povinný bezodplatne poskytnúť zhotoviteľovi dodávku energií počas celej realizácie diela.

7. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo po jeho dokončení v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste prevziať a zaplatiť zaň riadne a včas cenu v zmysle platobných podmienok dohodnutých v objednávke.

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si všetky oprávnenia a povolenia potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom zmluvy o dielo a je tiež povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávatelia prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, boli spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii diela a aby mali na výkon týchto prác všetky potrebné povolenia.

9. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

Článok IV. Podmienky dodania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase a na mieste dohodnutom v objednávke. Objednávateľ berie na vedomie, že termín dodania predmetného diela je závislý taktiež od vyjadrenia distribučného závodu (ZSE, SSE, VSDS ) na pripojenie fotovoltického zariadenia, pričom príslušná distribučná spoločnosť by sa mala vyjadriť k žiadosti o pripojenie fotovoltického zariadenia do 30 dní.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nebude v omeškaní s vykonaním diela najmä v prípade:
a) nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác,
b) vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,
c) rozhodnutí, nariadení, zákazov alebo obmedzení vydaných orgánmi štátnej správy alebo územnej samosprávy, alebo v prípade nečinnosti orgánov štátnej správy alebo územnej samosprávy, v dôsledku ktorých by došlo k predĺženiu termínu dokončenia diela, ak neboli vyvolané konaním alebo nečinnosťou zhotoviteľa,
d) okolností vzniknutých na strane objednávateľa, najmä ak objednávateľ včas a riadne neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť podľa článku III. bod 5.,
e) zmien v povahe a rozsahu prác na diele, požadovaných objednávateľom, ak sú takého rozsahu, časovej resp. odbornej náročnosti, alebo požadované v takom termíne, že môžu mať vplyv na termín dokončenia diela,
f) ak sa účastníci zmluvy dohodnú na predĺžení termínu ukončenia diela,
g) ak sa distribučná spoločnosť nevyjadrí k žiadosti o pripojenie fotovoltického zariadenia v stanovenej lehote.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že termín dokončenia diela dohodnutý v objednávke bude predlžený o toľko dní, o koľko boli práce na diele prerušené z dôvodov uvedených v bode 3. tohto článku.

6. Nakoľko dielo bude realizované na mieste určenom objednávateľom, ktorý bude mať k rozpracovanému dielu prístup, objednávateľ sa zaväzuje riadne starať a opatrovať rozpracované dielo v každom štádiu jeho zhotovovania a riadne ho zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnej krádeži.

7. Súčasťou dodávky diela je i odovzdanie daňového dokladu, dodacieho listu, dokladov o vykonaných skúškach a prípadných revíziách.
8. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste.

9. Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas vtedy, ak bolo vykonané v súlade s objednávkou, jej prílohami a týmito VOP, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi jednotlivé časti diela s funkčným oživením fotovoltickej technológie a vykonaním skúšok funkčnosti celého diela, dielo nemá žiadne vady a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky dokumenty, ktoré s dielom súvisia.

10. Zhotoviteľ je oprávnený dielo vykonať aj pred termínom dohodnutým v objednávke. V taktom prípade je objednávateľ povinný na základe písomnej výzvy zhotoviteľa dielo, prípade jeho jednotlivé časti prevziať.

11. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie dokončeného diela najneskôr 2 pracovné dni pred dňom začatia preberacieho konania.

12. Dielo sa považuje za odovzdané objednávateľovi dňom podpisu záverečného odovzdávacieho a preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, ktorý bude obsahovať najmä: označenie zmluvných strán a ich zástupcov, označenie diela, dátum a čas odovzdania diela, dátum a čas vykonania skúšok diela a záznam o výsledkoch funkčnosti diela a označenie všetkých dokumentov a podkladov odovzdávaných spolu s dielom (ďalej len ako „preberací protokol“).

13. Drobné vady a nedorobky, ktoré nemajú vplyv na bezpečnosť a neovplyvnia prevádzku, údržbu alebo opravy diela alebo iných zariadení objednávateľa nebránia prevzatiu. Zhotoviteľ je však v takomto prípade povinný sa zaviazať odstrániť vady a nedorobky v primeranej dohodnutej lehote, inak objednávateľ nie je povinný dielo prevziať.

14. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela, pokiaľ dielo nie je vykonané v súlade s objednávkou, jej prílohami alebo týmito VOP. V prípade, ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo, považuje sa dielo za odovzdané, za predpokladu, že zhotoviteľ preukáže riadne a včasné splnenie všetkých svojich povinností.

15. Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zmenu rozsahu vykonávaného diela, jeho technického, prípadne technologického riešenia, alebo inú zmenu diela, je možné vykonať iba po predchádzajúcej písomnej dohode oboch zmluvných strán.

16. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál alebo technológia ako to vyplýva z objednávky, prípadne jej príloh, ani vykonaná iná zmena na diele alebo v spôsobe jeho vykonania ako je dojednané v objednávke.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že pri vykonávaní diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný vykonať okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

Článok V. Cena za dielo a spôsob jej platenia

1. Cena predmetu diela bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške uvedenej v objednávke. Cena diela je stanovená v súlade s platnými právnymi predpismi o cenách 18/1996 Z. z. K cene diela bude pripočítaná sadzba DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení.

2. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené v súvislosti s realizáciou diela vrátane ceny za materiál a technológie potrebné k realizácii diela, dopravných nákladov vynaložených pri doprave surovín a materiálov potrebných k realizácii diela do miesta plnenia a tiež nákladov v súvislosti s vykonaním potrebných skúšok.

3. V prípade zmeny vecného rozsahu vykonávaného diela, jeho technického a technologického riešenia alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa, alebo v prípade úpravy diela v zmysle vyjadrení príslušných štátnych orgánov, na základe ktorých môže dôjsť ku zmene ceny diela, je zhotoviteľ oprávnený primerane cenu diela upraviť.

4. Ak je objednávateľ v zmysle objednávky povinný pred dodaním tovaru zaplatiť zhotoviteľovi zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže zhotoviteľ odmietnuť dodať dielo resp. jeho časť do doby, kým objednávajúci zálohu nezaplatí a neskoršie dodanie diela resp. jeho časti nebude považované za omeškanie zhotoviteľa s dodaním diela. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením zálohy o viac ako 60 dní, zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude zaplatená objednávateľom postupne, na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po dodaní diela, resp. jeho jednotlivých komponentov alebo častí, pričom každá faktúra je splatná v lehote 7 dní po jej doručení objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný k faktúre priložiť čiastkový prípadne záverečný preberací protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť daňový doklad – záverečnú faktúru v deň podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, najneskôr však do 3 troch pracovných dní.

7. Cena za dielo bude objednávateľom zaplatená bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa, pričom okamihom zaplatenia ceny za dielo bezhotovostným prevodom rozumejú zmluvné strany moment pripísania sumy na účet zhotoviteľa.

8. V prípade doručenia neúplného daňového dokladu má objednávateľ právo vrátiť ho zhotoviteľovi. Lehota splatnosti začína plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu.

Článok VI. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Počas celej doby vykonávania diela, znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktorým sa rozumie strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie diela, bez ohľadu na to, z akých príčin k nemu došlo, zhotoviteľ, ktorý je zároveň vlastníkom zhotovovaného diela. Nakoľko však dielo bude realizované na mieste určenom objednávateľom, ktorý bude mať k rozpracovanému dielu prístup, platí, že objednávateľ zodpovedá za škodu na diele, ktorá vznikne v dôsledku porušenia jeho právnej povinnosti vyplývajúcej z ustanovení zákona alebo týchto VOP. Objednávateľ zodpovedá tiež za škodu na diele, ktorá vznikne v dôsledku nesprávneho zaobchádzania objednávateľa s rozpracovaným dielom alebo jeho časťami a za škodu na rozpracovanom diele spôsobenú úmyselne objednávateľom resp. osobami, ktorým umožnil prístup ku dielu objednávateľ.

2. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme dielo od zhotoviteľa. To neplatí, ak objednávateľ odmietne riadne dokončené dielo prevziať z iných dôvodov ako je existencia vád brániacich užívaniu diela. V takomto prípade prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa momentom takéhoto bezdôvodného odmietnutia prevzatia diela.

3. Škoda na diele, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na objednávateľa nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť cenu za dielo riadne a včas.

4. Vlastníctvo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny diela, pričom v prípade odstúpenia od zmluvy o dielo sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi rozpracované dielo vydať resp. umožniť jeho demontáž a odobratie a za týmto účelom umožniť zhotoviteľovi prístup do miesta montáže diela.

Článok VII. Zodpovednosť za vady diela a záruka za akosť

1. Na vzťahy vzniknuté zo zodpovednosti za vady diela a záruky za akosť sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a tiež za vady, ktoré sa na diele vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov na montáž diela a technologické dodávky, s výnimkou výrobkov, na ktoré ich výrobcovia, resp. dodávatelia, poskytujú inú záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby stanovené výrobcami, resp. dodávateľmi príslušných výrobkov.

3. Zhotoviteľ preberá záväzok, že v záručnej dobe vykonané dielo bude spôsobilé na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí alebo materiálu dodaných objednávateľom, v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí alebo materiálu nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené na diele objednávateľom jeho neodbornými zásahmi alebo údržbou a tiež za škodu spôsobenú zásahmi tretích osôb, ktorým objednávateľ umožnil zásah do diela, ako aj používaním diela v rozpore s jeho účelom alebo obvyklým spôsobom užívania.

6. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za škody, ktoré vznikli v dôsledku nasledovných skutočností:
• montáž častí diela bez technického dozoru zhotoviteľa,
• montáž a používanie diela resp. jeho častí v rozpore s návodom o používaní,
• mechanickým poškodením diela resp. jeho častí,
• neodborným skladovaním v rozpore s návodom o používaní,
• preťažovaním diela.

7. Objednávateľ je povinný vady diela reklamovať u zhotoviteľa do 5 dní od zistenia vady, najneskôr však do konca záručnej doby. Za vady diela zistené po uplynutí záručnej doby zhotoviteľ nezodpovedá.

8. Reklamáciu diela je objednávateľ povinný uplatniť písomne a k reklamácii je povinný priložiť zápisnicu o zistených vadách a vadné dielo resp. jeho časť ak je to možné.

9. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 30 dní od doručenia písomného oznámenia zhotoviteľovi, prípadne v inej lehote dohodnutej s objednávateľom.

10. Pred odstránením vád zhotoviteľ vykoná za prítomnosti objednávateľa obhliadku diela za účelom zistenia oprávnenosti reklamácie objednávateľa, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. K záznamu sa písomne vyjadria obidve strany a záznam podpíšu. V prípade oprávnenosti reklamácie sa v zázname zároveň uvedie dohodnutý termín odstránenia vád.

11. Objednávateľ je povinný umožniť budúcemu predávajúcemu vykonanie obhliadky podľa bodu 10. tohto článku na základe výzvy zhotoviteľa, ktorá obsahuje aj oznámenie termínu obhliadky alebo odstránenia vád. Ak objednávateľ neumožní zhotoviteľovi vstup najneskôr do 7 dní odo dňa vyzvania, zaväzuje sa nahradiť zhotoviteľovi, prípadne tretím osobám škodu, ktorú tým spôsobí a v takomto prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto článku.

12. Po odstránení vád zmluvné strany vyhotovia písomný záznam, v ktorom objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi odstránenie vád.

13. V prípade opodstatnenej reklamácie uskutočnenej v súlade s reklamačnými podmienkami dohodnutými v týchto VOP, je náklady spojené s reklamačným konaním povinný znášať zhotoviteľ.

Článok VIII. Náhrada škody a sanckie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s dodaním diela porušením právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona alebo z ustanovení týchto VOP. Na úpravu práv a povinností zmluvných strán v prípade vzniku škody sa vzťahujú ustanovenia § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela, ak nejde o prípad uvedený v článku IV. bod 4., má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s dodaním diela.

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo, resp. jej časti, má zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej v zmysle ustanovenia § 369 ods. 1/ zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v platnom znení.

4. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch :
• ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v primeraných termínoch,
• ak je zhotoviteľ vlastným zavinením v omeškaní s termínom dodania diela dohodnutý zmluvnými stranami o viac ako 60 dní,
• ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo vstúpi do likvidácie alebo je na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia.

5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch :
• ak objednávateľ zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác na diele neplnením povinností vyplývajúcich mu z týchto VOP a príslušných právnych predpisov,
• ak objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie,
• ak objednávateľ bude v omeškaní s platením ceny diela, prípadne niektorej jej časti o viac ako 30 dní,
• ak objednávateľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo vstúpi do likvidácie alebo je na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia.

6. Odstúpením od tejto zmluvy, zmluva zaniká. Odstúpenie od zmluvy je účinné keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Na platné odstúpenie od tejto zmluvy sa vyžaduje písomná forma. V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán sú zmluvné strany povinné si bezodkladne vydať už poskytnuté plnenia zo zmluvy, pričom zhotoviteľ má nárok na úhradu uskutočnených prác a vynaložených nákladov v súvislosti s realizáciou diela do času odstúpenia od zmluvy a zároveň platí ustanovenie článku VI. bod 4. týchto VOP.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. V prípade ak právny vzťah založený zmluvou o dielo uzatvorenej podľa týchto VOP obsahuje cudzí prvok (ak je sídlo alebo bydlisko zmluvných strán v rozličných štátoch), zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy založené zmluvou o dielo uzatvorenou podľa týchto VOP sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom sa nepoužijú kolízne ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky.

2. Jednostranné započítanie pohľadávok objednávateľa voči pohľadávkam zhotoviteľa je vylúčené, ibaže mu na to zhotoviteľ udelil svoj predchádzajúci písomný súhlas.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať v súlade so zásadami dobrých obchodných vzťahov a voči tretím osobám budú konať tak, aby nepoškodili oprávnené záujmy partnera podľa tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s plnením podľa zmluvy a tieto skutočnosti považujú za predmet obchodného tajomstva so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

5. Ostatné zmluvou a týmito VOP neupravené vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo uzatvorenej podľa týchto VOP a z právnych vzťahov v zmluve o dielo neuvedených alebo s ňou súvisiacich, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na bezdôvodné obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy o dielo alebo rozhodcovskej doložky predložia na rozhodnutie výlučne 1. Trenčianskemu rozhodcovskému súdu, so sídlom Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín (ďalej len „TRS“), podľa ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu TRS. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné.

7. Zmeny a dodatky objednávky je možné vykonať len písomnou formou a len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.