Zelená domácnostiam II v roku 2020

Slovenské domácnosti majú možnosť získať dotácie na obnoviteľné zdroje energie aj v roku 2020. Projekt Slovenskej Inovačnej a Energetickej Agentúry s názvom zelená domácnostiam pokračuje pod názvom Zelená domácnostiam II. Majitelia rodinných a bytových domov majú možnosť získať príspevky na solárne panely, fotovoltaické elektrárne vrátane batérií, tepelné čerpadlá v celkovej hodnote až 48 miliónov € do roku 2023.

3 jednoduché kroky k získaniu dotácie

 • KONZULTÁCIA S ODBORNÍKOM

  Základným krokom je konzultácia riešenia s odborníkom v danej oblasti. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme pri výbere vhodného riešenia či už v otázke solárnych panelov, tepelných čerpadiel alebo fotovoltaiky.

 • ZÍSKANIE POUKÁŽKY

  O poukážku požiadate v daný termín cez internet (presný termín nasledujúceho kola nájdete na webe zelenadomacnostiam.sk). Ak s podaním žiadosti nemáte žiadne skúsenosti, radi vám pomôžeme.

 • REGISTRÁCIA POUKÁŽKY

  Poukážka má platnosť 30 dní. Do tejto lehoty musí byť registrovaná u zhotoviteľa. Zhotoviteľ musí následne zariadenia nainštalovať do 3 mesiacov. Uistite sa, či máme voľné kapacity na inštaláciu.

NEZMEŠKAJTE DOTÁCIE NA OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Prečo si vybrať Etop Alternative Energy?

null

POMOC

Ak neviete ako začať, poskytneme Vám pomoc s celým procesom dotácie.
null

SKÚSENOSTI

Máme za sebou množstvo projektov a bohaté skúsenosti pri získavaní poukážok.
null

PORADENSTVO

Počas celého procesu poskytujeme bezplatné a odborné poradenstvo.

Máme 100% úspešnosť v realizácií získaných poukážok.

Zaujíma Vás návratnosť Vašej investície? Skúste našu kalkulačku!

Zaradenia, ktoré sú podporované

1. Malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

2. Zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

Projekt Zelená domácnostiam bude pokračovať aj v roku 2020 pod názvom Zelená domácnostiam II. Slovenské domácnosti, resp. rodinné a bytové domy majú možnosť získať príspevky na obnoviteľné zdroje energie v celkovej hodnote až 48 miliónov € do roku 2023.

Prioritou Slovenskej Inovačnej a Energetickej Agentúry (SIEA), ktorá dotácie na obnoviteľné zdroje vydáva, je zabezpečenie plynulého pokračovania projektu. Aby mohli domácnosti čerpať dotácie už od jari 2020, budú poukážky vydávané tak, ako tomu bolo v minulých rokoch, tzn. oznámi sa presný čas registrácie a alokované zdroje na poukážky a domácnosti sa musia požiadať o poukážky v čo najkratšom čase (minulé roky to boli jednotky minút od otvorenia daného kola). Toto sa ale v priebehu roku 2020 zmení, keď bude k dispozícii upravený informačný systém pre žiadanie poukážok, kde sa bude využívať zásobník žiadostí. V praxi to znamená, že domácnosti budú môcť žiadať o poukážky na obnoviteľné zdroje energie priebežne. Tým odpadne stres a zvýhodňovanie jednotlivých uchádzačov a dotáciu.

Ďalšou zmenou je, že sa budú jednotlivé kolá vyhlasovať osobitne pre každý podporovaný druh zariadenia (teda samostatne pre fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpádlá, kotly na biomasu a veterné turbíny). Samozrejme prioritou projektu Zelená domácnostiam II ostáva zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na obnoviteľné zdroje energie.

Od roku 2020 agentúra SIEA nepočíta s vydávaním poukážok pre Bratislavský samosprávny kraj. Celkovo do roku 2023 by malo dostať poukážky 25000 domácností s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW. Ďalšou zmenou v roku 2020 je, že už nebudú uprednostňované fotovoltaické zariadenia s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií, ale samotné batérie budú naďalej oprávneným výdavkom. Agentúra SIEA tiež aktualizovala vývoj cien zariadení dostupných na trhu.

Naďalej platí, že poukážky na obnoviteľné zdroje energie môžu pokryť maximálne 50% oprávnených výdavkov na dodávku a montáž zariadenia s tým, že zariadenie môže byť inštalované až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je zámer podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotle na uhlie.

Konkrétne sadzby podpory budú uvedené v nových všeobecných podmienkach národného projektu, ktoré SIEA zverejní spolu s harmonogramom plánovaných kôl po schválení projektu na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Aktuálne SIEA vybavuje žiadosti o registráciu oprávnených zariadení, ktorých inštalácia bude podporená v pokračovaní projektu.

Nie ste si istý, či žiadosť o poukážku vyplníte správne? Vybavíme to za vás!

Aká bude miera a výška podpory?

Poukážky by mali pokryť časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.

Posudzované náklady zahŕňajú:

 • 1
  Návrh technického riešenia na inštaláciu zariadenia
 • 2
  Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • 3
  Dodávku a montáž všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok

Žiadosť o príspevok

Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. Ak bude zariadenie spĺňať určené technické podmienky, budú môcť prostredníctvom online systému požiadať o príspevok na inštaláciu vybraného zariadenia so zvoleným výkonom v konkrétnom dome.

Podľa návrhu SIEA by mali získať poukážku, ktorú si uplatnia pri inštalácii. Vyplnené formuláre aj so žiadosťou o preplatenie poukážky budú predkladať SIEA priamo spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení uhrádzaný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. ETOP Alternative Energy, s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Pre viac informácií si prečítajte Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov.

Zelená domácnosť

Vybavíme Vám finančný príspevok na inštaláciu zariadení obnoviteľných zdrojov energie a príslušenstva zdarma a zabezpečíme všetky administratívne kroky.

Logo Operačný program životného prostredia
Logo Ministerstvo životného prostredia SR
Logo SIEA
Zelená domácnostiam

Všetky potrebné informácie o výške podpory nájdete v dokumente na stiahnutie nižšie.

Máte záujem o finančný príspevok na inštaláciu? Kontaktujte nás!