Príloha č. 10 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

 

Stručný popis novej/inovovanej technológie v rámci výzvy „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“

 

Stručný popis slúži na poskytnutie základných informácii o funkcionalite, vlastnostiach a nákladoch na vývoj/inováciu technológie[1] za účelom aplikovania princípu „Hodnota za peniaze“, prostredníctvom verejnej oponentúry navrhovaného riešenia na web stránke https://platforma.slovensko.digital/

Informácia o novej/inovovanej technológii musí byť zverejnená najneskôr v deň predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na https://platforma.slovensko.digital/

V závislosti od typu technológie, okrem úvodného všeobecného popisu, je potrebné vyplniť aj tabuľku popisujúcu parametre konkrétnej technológie:

 

Všeobecné informácie
Názov: Vývoj špeciálnych hrotov na protišmykovú návlečku na obuv s individuálnym technickým riešením pre zdravotne postihnutého jednotlivca
Opis: (max. 500 slov) Popis uvádzaného súčasného a inovatívneho bezpečného prostriedku s názvom protišmyková návlečka na obuv veľmi presne vystihuje základný produkt, ktorý presne a cielene umožní s inováciou základného prvku kaleného hrotu s plastovým nosičom uchytiť sa cez obal návlečky na topánku a v určenom mieste pôsobiť proti šmyknutiu na ľade a snehu, minimalizovať vznik úrazu a zabezpečiť zdravotne postihnutému, staršej osobe a aj ostatným pri používaní prejsť cez miesto ľadu a snehu.

Inovácia hrotu spočíva v tvare a štruktúre. Tvar hrotu na základe nových záťažových testov si vyžaduje zvýšený kontaktný driek o 0,5-0,7 mm z kužeľovej základne a najmä zmenu závitového tvaru. Kalený hrot tlakový zaťažený pri montáži zabezpečí vyššiu pevnosť pri prenose sily topánka – ľad a zvýšenou pevnosťou a povrchovou vrstvou karbidu zaručí minimálnu hrdzu, povrchovú stálosť a predĺženú prevádzku. Pri zapracovaní do barle zjednoduší zimný a letný režim a určí smer bezpečnosti a manipulácie barly. Nové tvary obálky na topánke umožňujú zvýšiť bezpečnosť nielen na špici, ale aj na päte a boku topánky ako určí ortopedická požiadavka a kontakt priamo so zákazníkom. Nový marketingový prístup individuálne orientovaný na požiadavku konkrétneho zdravotne postihnutého zákazníka určí rôzne polohy hrotu a tvaru skupín obálky. Pri vývoji tvarov budeme vychádzať zo skúseností opísaných v listoch zákazníkov, ľudí pri výrobe a montáži, z čoho vzídu nové montážne a marketingové postupy. Pri výrobe sa budú používať ekologické recyklovateľné materiály a v maximálnej miere v plastoch a gumovej obálke sa použijú recyklované osobné duše z automobilov. Samotné finálne produkty a najmä balenie nepôjde do plastov, ale bude z recyklovaného papiera.

Funkcia: (max. 500 slov) Základná funkcia patentovaného a novo inovovaného produktu hrotu uchyteného na obálke topánky a koncovke barly je zabezpečiť bezpečný presun po zľadovatelých a zasnežených plochách chodníkov, ciest a schodov, kde úrazy bývajú veľmi vážne a niekedy s trvalými následkami. Montáž návlečky na obuv je a bude podľa prevedení a skupín vychádzať z pružnosti nosičov hrotu s plastami na gumovej tvarovo vyseknutej vulkanizovanej obálke. Tvar gumovej obálky musí rešpektovať tvar topánky, časť špice a päty, ktoré musia v istých sériách zohľadňovať mužskú a ženskú veľkosť a tvar na funkcie umiestnenia hrotov a záberových plechov. Individuálny prístup a osobná komunikácia sú zdravotne postihnutým určí rôzne veľkostné a skupinové tvary a prevádzku pre mestskú, horskú a špeciálnu prevádzku.

Hlavná funkcia návlečky pre požiadavky telesne postihnutých s rôznou ortopedickou úpravou polohy a tvaru je v zimných a letných špeciálnych povrchoch (cesta, chodník, schody) a stav (ľad, sneh, blato a ich kombinácie) umožniť prechod, zvýšiť bezpečnosť a minimalizovať úraz a jeho následky. Topánka a barla slúžia cez malú plochu s kontaktom na prostredí, cez ktoré prechádzame a je radu extrémov, kde (ako to ľudia popisujú) sa môžem a nemôžem dostať nechcem riskovať, prejdem, ale pádu sa nevyhnem a následky sú v popisoch vážne a niekedy staršej osobe, šoférovi na zľadovatelej ceste, zdravotne postihnutému sa podarilo dostať do bezpečia. Návlečky sú pre rôzne skupiny existenčným prostriedkom a záchrana je bez diskusie. Vývoj a inovácie v oblasti, kde vzniká veľa extrémov, sú nevyhnutnosťou  zdravotne postihnutí sa budú zúčastňovať a sami sebe technologicky montážne pomáhať.

Pre zvýšenie vplyvu poškodenia podlahovej plochy, príp. schodišťovej plochy, kde inovovaný vysokopevnostný a veľmi tvrdý potiahnutý karbidovými vrstvami hrot bude protišmyková návlečka všetkých typov vybavená tzv. textilno-plastovou obrúčkou, ktorá sa v prípade použitia v miestnosti navlečie na prednú časť chodidla, aby v špici topánky boli hroty obalené a nedošlo k poškodeniu podláh a ostatných plôch. Taktiež na tejto návlečke pre ochranu poškrabaním od hrotu bude umiestnená odrazová páska so signalizáciou pohybu na priecestí v prípade zabudnutia demontáže.

Pre vybraných zákazníkov budú protišmykové návlečky barle vybavené niektorými snímačmi informácií daného prostredia a môžu komunikovať s telefonickým systémom užívateľa pre presnejšie posúdenie prostredia na použitie.

Dĺžka vývoja: 24 mesiacov
Počet vývojárov: 5
Cena: 91 325,28 €

 

 

Zariadenie a iné (max. 500 slov/pole)
Výrobný proces Výrobný proces bude riadený potrebami marketingu a najmä trhu. Pozostáva z výroby hrotu s vysokými parametrami na požiadavky životnosti a koróznej odolnosti. Taktiež pre hrot je dôležitý prvok plastový nosič, ktorý zabezpečuje prenos sily z plochy do topánky a umožňuje osadiť hrot do obálky na návlečky. Konštrukcia plastového krúžku hrotu umožňuje osadiť patentovaný záberový plech, ktorý môže mať niekoľko modelov a tvarov. Posledný prvok výroby – obálka návlečky má svoju primeranú tvrdosť. Hrúbka návlečky je podľa použitia. K dispozícii bude niekoľko modelov a tvarov, ktoré umožnia osadiť hroty na špic, pätu a bok topánky.
Materiálová náročnosť Materiálová skladba pozostáva zo špeciálnej ocele so špeciálnou povrchovou úpravou pre hlavný prvok hrot. Plast je na základe skúseností pre životnosť použitý v čiernej farbe s vysokou pevnosťou v jadre a svojou vnútornou krivkou umožňuje osadiť hrot do obálky. Samotná obálka je tvorená recyklovanou gumu a taktiež novou vulkanizovanou tvarovkou podľa použitia s modelmi 1-N. Na hrot barle je použitá tvrdá zmes s vyšším podielom siliky a je pre spojenie hrot-guma v jadre tvrdšia. Obálky budú obsahovať všetky plasty a cieľ je recyklovaný obal za papierovej šedej zmesi recyklovaného papiera vrátane návodu na použitie a montáž na topánku.
Technologická náročnosť Vo výrobnom procese budú využívané súčasné poznatky kovania hrotov, lisovania plastových komponentov a odrazových fólií a najmä vulkanizačné procesy pri lisovaní obálky z recyklovanej gumy odolnej na ozónovú stálosť pre životnosť a dynamické namáhanie pri montáži plastového puzdra a záberového plechu a montáži na obuv podľa veľkosti (žena, muž, špeciálna veľkosť).
Výroba prototypu Výroba sa bude orientovať na základné kategórie a veľkosti: muži ženy, zdravotne postihnutí muži a ženy, špeciálny ortopedický tvar, barla podľa záťaže a tvrdosti hrotu. Marketingová komunikácia s tímom vývoja a tvarov priemyselne chráneného produktu bude taktiež so skupinami zdravotne postihnutých ľudí s novo vytvoreným tímom, ktorý bude meniť pre kvalitu materiál a tvary. Výskum a vývoj bude sústredený na hrot a jeho modifikácie spoločne s plastovým nosičom a použitým záberovým plechom. Tím má skúsenosti v skúmaných materiáloch a výber skupín a použitých variant modelov bude po štatistikách z ISO 9000.

 

Vývoj firmware
Testovanie Testovanie prvkov hrot, plech, guma bude prebiehať v mieste výroby a test produktov bude robiť priamo zdravotne postihnutý a iný s oprávnením posúdiť účinky na ľade, snehu a blate pri zachovaní postupu montáže na obuv, chôdze pri špeciálnych prípadoch, tvaru a rôznych povrchoch (ľad, kameň, sneh, blato, atď.). Meranie a účinky prvkov budú mať špeciálnu metodiku pod testovacím a skúšobným ústavom.

 

Pre tieto účely nadviazala spoločnosť ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o. spoluprácu so Slovenským zväzom telesne postihnutých (SZTP), ktorý združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia. SZTP pomáha osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie. Pomáha vytvárať predpoklady a podieľa sa s kompetentnými orgánmi na príprave osôb s telesným postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov.

 

Informácie o personálnom, materiálnom, priestorovom a technickom  zabezpečení realizácie aktivity Výroba vzorky a odskúšanie cieľovou skupinou je bližšie popísané v časti 7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa.

 

Výstupom aktivity bude 15 ks (párov) vyvinutého zariadenia, Osvedčenie a Záverečná správa o pilotnom odskúšaní novej/inovovanej technológie.

 

Iné dôležité informácie  

 

[1] Napr. mobilná aplikácia, web stránka, softvér, zariadenie, pomôcka…